Your name in print / Tên của bạn trong phần lời cảm ơn

130$Price

Allow us to acknowledge your contribution with a  personalised mention in our catalogue. For prosperity and to archive this historic moment we are doing some good old print publishing with texts and photos and THANK YOUS and this contribution will ensure you are one of the named stakeholders. You will also receive a copy of the exhibition catalogue

(unlimited)

 

Cho phép chúng tôi ghi nhận đóng góp của bạn thông qua lời cảm ơn trong catalogue của chúng tôi. Để chúc mừng dự án thành công và lưu lại sự kiện này, chúng tôi đang thực hiện một ấn phẩm với thông tin đầy đủ về dự án và phần LỜI CẢM ƠN và chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo có tên của bạn trong đó. Bạn cũng sẽ nhận được một bản sao của catalogue của triển lãm.

(không giới hạn)

0