Street Food Map of Vietnam / Bản in Street Food Map

180$Price

A limited edition print (print run of 10) of a Street Food Map of Vietnam created from hand-illustrated designs and signed by Work Room Four creative director Claire Driscoll. The prints are unframed and UV printed onto Canson Paper. The image size is 32.5 x 45 cm.

(limited 10)

 

Một trong số 10 bản in giới hạn tác phẩm ‘Bản đồ thức ăn đường phố Việt Nam’ vẽ tay và kí bởi giám đốc sáng tạo của Work Room Four cô Claire Driscoll. Bản in UV trên giấy Canson và không có khung. Kích thước bản in là 32.5 x 45 cm.

(Số lượng giới hạn 10)

0