Giang Nguyen - Print / Bản in của Giang Nguyễn

250$Price

Limited edition print by Giang Nguyen, a contemporary take on the Vietnamese Propaganda poster created for ‘A Present Retrospective’ exhibition in Hanoi 2017. The prints are unframed and three colour screen printed onto 300gsm white paper. Text reads ‘Following the constitution and the lawis the duty of every organisation and individual’.

(Limited 10)

 

Bản in giới hạn tác phẩm của Giang Nguyen, một hướng tiếp cận đương đại về áp phích tuyên truyền Việt Nam được tạo ra cho triển lãm ‘Hồi tưởng hiện tại’ tại Hà Nội 2017. Tác phẩm được in lụa 3 lớp, bản in có khung, in trên giấy trắng 300gsm. Văn bản có nội dung ‘Tuân theo hiến pháp pháp luật - Nghĩa vụ của mỗi cơ quan tổ chức cá nhân’.

(Số lượng giới hạn 10)

0