Giang Nguyen - Print / Bản in của Giang Nguyễn

250$Price

Limited edition print by Giang Nguyen, a contemporary take on the Vietnamese Propaganda poster created for ‘A Present Retrospective’ exhibition in Hanoi 2017. The prints are unframed and three colour screen printed onto 300gsm white paper. Text reads ‘The resolve for peace unifies the nation’.

(Limited 10)

 

Bản in giới hạn tác phẩm của Giang Nguyen, một hướng tiếp cận đương đại về áp phích tuyên truyền Việt Nam được tạo ra cho triển lãm ‘Hồi tưởng hiện tại’ tại Hà Nội 2017. Tác phẩm được in lụa 3 lớp, bản in có khung, in trên giấy trắng 300gsm. Văn bản có nội dung  ‘Ý chí hoà bình thống nhất dân tộc’.

(Số lượng giới hạn 10)

0