Giang Nguyen - Print / Bản in của Giang Nguyễn

$250.00Price

Limited edition print by Giang Nguyen, a contemporary take on the Vietnamese Propaganda poster created for ‘A Present Retrospective’ exhibition in Hanoi 2017. The prints are unframed and three colour screen printed onto 300gsm white paper. Text reads ‘Promote the rights of every citizen’.

(Limited 10)

 

Bản in giới hạn tác phẩm của Giang Nguyễn, một hướng tiếp cận đương đại về áp phích tuyên truyền Việt Nam được tạo ra cho triển lãm ‘Hồi tưởng hiện tại’ tại Hà Nội 2017. Tác phẩm được in lụa 3 lớp, bản in có khung, in trên giấy trắng 300gsm. Văn bản có nội dung ‘Phát huy quyền lợi của mỗi công dân’.

(Số lượng giới hạn 10)

0